Obchodní podmínky

Studio Geronimo s.r.o., se sídlem Sládkova 1728/17, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 9531025, spisová značka C 39786 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen “Provozovatel”)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

a) Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

​b) Poskytovatel poskytuje služby, v podobě venkovní únikové hry, přičemž tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem služby a jsou pro zúčastněné strany závazné. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé objednávky a smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem. Hra není definovaná jako soutěž a její součástí nejsou žádné finanční výhry.

c) Běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání informací v souvislosti se smlouvou probíhá prostřednictvím e-mailové korespondence nebo telefonické konverzace. E-mailová korespondence bude ze strany poskytovatele odesílána na e-mailovou adresu poskytnutou objednatelem. Objednatel dává poskytovateli souhlas k zasílání e-mailových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou služeb.

d) Poskytovatel není plátcem DPH.

e) Objednatel a ostatní členové hracího týmu se hry účastní na vlastní odpovědnost. Objednatel se zavazuje, že se bude vyhýbat konání, při kterém hrozí nebezpečí úrazu, nebude vstupovat na nepřístupná místa, bude respektovat pokyny a nebude úmyslně ničit nebo poškozovat herní příslušenství ani neherní zařízení. Poskytovatel neručí za jakékoliv škody způsobené objednatelem nebo dalšími hráči.

Rezervace hry a uzavření smlouvy

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká vyplněním a odesláním rezervace prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách a jejím potvrzením ze strany poskytovatele. Registrace do hry je závazná. Objednatel může od smlouvy odstoupit telefonicky nebo formou emailu nejpozději do 24 hodin před začátkem hry.

Úhrada ceny hry

Cena za hru je splatná v den splatnosti dle dodané faktury, platba za hru probíhá předem bankovním převodem.

V případě zakoupení dárkového poukazu je tento splatný v den splatnosti dle dodané faktury, za zakoupený dárkový poukaz peníze nevracíme.

Storno podmínky

a) Bezplatné zrušení rezervace (storno) nebo přesun na jiný volný termín konání hry přijímáme telefonicky nebo e-mailem minimálně 24 hodin před začátkem rezervované hry.

b) Při stornu v době kratší než 24 hodin před zahájením hry účtujeme storno poplatky ve výši 50 % ceny služby.

c) V případě porušení pravidel účastníky nebo odstoupení účastníků po zahájení hry, účtujeme storno poplatek v plné výši ceny služby.

d) Objednatel je povinen dostavit se na místo startu hry včas. V případě pozdního příchodu hráčů je poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí služby. V takovém případě si poskytovatel účtuje storno poplatek ve výši 100 % z ceny služby.

e) V případě, že se účastníci hry dostaví na start pod vlivem alkoholu nebo drog, je poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí služby. V takovém případě, si poskytovatel účtuje storno poplatek ve výši 100 % z ceny služby.

f) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu hry (změna místa konání, změna trasy, změna nápověd a pomůcek apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení hry. V případě zrušení hry nebo její části poskytovatelem, nebo v případě nesouhlasu objednatele se změnami vzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené částky. Dojde-li ke změně hry nebo k jejímu zrušení, bude objednatel neprodleně informován prostřednictvím e-mailu.

g) V případě vrácení uhrazené částky objednateli bude částka na základě písemného nebo e-mailového požadavku zákazníka převedena na jeho bankovní účet do 14 dnů.

Reklamační podmínky

V případě, kdy je objednatel přesvědčen o tom, že poskytovatel nesplnil řádně své závazky vyplývající z obchodních podmínek, je oprávněn uplatnit reklamaci/stížnost. Reklamaci/stížnost je objednatel povinen uplatnit dříve než podnikne jakékoliv další operace v rámci služeb, jež jsou předmětem reklamace/stížnosti. Reklamace/stížnost musí mít písemnou podobu a musí obsahovat podpis a identifikační údaje klienta alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště a kontaktní adresy. Aby mohla být reklamace řádně a včas vyřízena, musí z ní vyplývat, co je jejím předmětem. Reklamaci/stížnost objednatel doručí poskytovateli bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu info@odemkniplzen.cz. Poskytovatel na požádání vystaví objednateli potvrzení o převzetí reklamace/stížnosti.

Nevyužití služeb

a) Za neúčast nebo nedostavení se jednotlivých členů hracího týmu na start neposkytuje poskytovatel žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

b) V odůvodněném případě (např. absence na základě předložení lékařského potvrzení, neuskutečnění hry v případě nepříznivého počasí) může být objednateli nabídnuta možnost zúčastnit se hry v jiném volném termínu.

c) Objednatel, který se z nějakých důvodů nemůže zúčastnit hry, si za sebe může zajistit náhradu.

Herní materiály

a) Objednatel výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany poskytovatele jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se objednatel výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu poskytovatele, zasahoval do těchto práv, a to především vyhotovením kopií materiálů nebo pořizováním audiovizuálních záznamů.

b) Před začátkem hry může poskytovatel požadovat od objednatele složení vrátného depozitu sloužícího na krytí případných škod způsobených objednatelem či ostatními členy týmu na herních pomůckách, materiálech a jiném příslušenství. Platba depozitu probíhá v hotovosti na startu hry při převzetí herních pomůcek. Při vrácení herního příslušenství bez zjevných vad (škod) se depozit vrací v plné výši. Veškeré poškození a ztráty se započítají proti depozitu (vratné kauci). V případě, že je poškození většího rozsahu, než představuje složený depozit, nájemce je povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit.

Ochrana osobních údajů

Objednatel potvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů uvedených na webových stránkách www.odemkniplzen.cz

Závěrečná ustanovení

a) Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

b)  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

c)  Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí služby, pokud se smluvní strany neshodnou na všech podmínkách jejího poskytnutí nebo objednatel poskytovateli nedodá řádně a včas všechny informace a podklady nezbytné pro řádné provedení služby nebo tak stanoví právní předpis.

d)  Pokud objednatel nereklamuje údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech od poskytovatele bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, má se za to, že objednatel se všemi údaji uvedenými v dokumentech souhlasí.

e) Programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku  jsou chráněny autorským právem.

f) Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

g) Pokud vztah související s užitím webové stránky  nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 18.6.2021

Hra v roce 2024 neprobíhá

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.


This will close in 0 seconds